Przejdź do treści
1
2
3
4
5
6
Przejdź do stopki

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 3

Treść

Podsumowanie projektu

 

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” Grant 3.

W okresie od marca 2023 roku do maja 2023r. odbywały się w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II zajęcia przyrodnicze w ramach projektu przyrodniczego.

W zajęciach uczestniczyło 6 uczniów z klasy czwartej, wytypowanych na podstawie pozytywnej opinii pedagoga szkolnego. Zajęcia realizowane były w systemie pozalekcyjnym w liczbie dwóch godzin lekcyjnych w tygodniu.

Celem zajęć było poszerzanie wiadomości przyrodniczych oraz poznawanie przyrody w sposób aktywny, twórczy, dociekliwy i wytrwały.

Zajęcia miały charakter obserwacyjny i doświadczalny, aby były ciekawe dla ucznia. Zajęcia o takim charakterze dawały namiastkę pracy przyrodnika- naukowca. Zawarte w programie treści dotyczyły głównie zagadnień z biologii i geografii. Samodzielne wykonanie prostych doświadczeń i określanie ich wyników pozwoliło na zainteresowanie uczniów przebiegiem zajęć.

W trakcie realizacji projektu uczniowie poznali m.in. podstawowe przyrządy obserwacyjne, jak lupa czy mikroskop oraz zasady posługiwania się tymi przyrządami. Uczestnicy również samodzielnie wykonywali preparaty mikroskopowe ze skórki cebuli i miąższu pomidora oraz dokonywali samodzielnej obserwacji swoich preparatów. Na jednych z pierwszych zajęć zostały przedstawione etapy doświadczenia, a uczniowie wykonali samodzielnie proste doświadczenie z drożdżami oraz założyli hodowlę rzeżuchy w celu określenia wpływu światła na jej rozwój. Podczas zajęć poświęconych wodzie dzieci określały jej stany skupienia oraz w sposób doświadczalny badały jak wielkość powierzchni wpływa na parowanie wody, a także wpływ różnych czynników na szybkość rozpuszczania się określonych substancji w wodzie. Jedna jednostka lekcyjna została przeznaczona na określanie stanów skupienia i właściwości wybranych substancji za pomocą obserwacji i doświadczenia. Treści poświęcone budowie organizmu człowieka miały na celu pogłębienie wiadomości dotyczących składników pokarmowych, budowy i funkcji układów pokarmowego i oddechowego. W czasie tych zajęć uczniowie wykrywali obecność tłuszczów w wybranych produktach spożywczych oraz dokonywali pomiaru oddechów w spoczynku i po wysiłku, jak też obserwowali i dokonywali pomiaru klatki piersiowej w czasie wdechu i wydechu.

W czasie trwania projektu przeprowadzone zostały również zajęcia poświęcone krajobrazom Polski na których uczniowie poznali charakterystyczne pasy rzeźby terenu. Uczestnicy poznali proces powstawania gleby oraz określali jej jakość i obserwowali próbki glebowe. Prowadzona była również obserwacja skał i minerałów w czasie której uczniowie dokonywali ich podziału i określali właściwości wybranych. Podczas zajęć terenowych uczniowie pobierali próbki gleb i badali je za pomocą kwasomierza glebowego, pracowali z mapą i kompasem określając kierunki geograficzne i położenie regionu względem sąsiednich krain geograficznych, obserwowali zbiorowiska leśne oraz rozpoznawali rośliny łąkowe i drzewa przy użyciu klucza do oznaczania roślin.Dwie jednostki lekcyjne zostały przeznaczone na omówienie działań na rzecz ochrony środowiska oraz pomocy bezdomnym zwierzętom.Podsumowaniem zajęć w ramach projektu było wspólne tworzenie mapy Polski poprzez tworzenie legendy, odwzorowanie pasów rzeźby terenu oraz naniesienie najważniejszych dopływów Wisły i Odry.

Zajęcia w ramach projektu doskonaliły u uczniów umiejętność planowania i prowadzenia obserwacji oraz prostych doświadczeń przyrodniczych, jak też ich dokumentowania, posługiwania sie sprzętem i korzystania z przyrządów obserwacyjnych w sposób prawidłowy i bezpieczny oraz współdziałania w zespole i skutecznej komunikacji.

    

 

14546