Przejdź do treści
1
2
3
4
5
6
Przejdź do stopki

Wolontariat

Treść

 

Regulamin Szkolnego

Klubu Wolontariatu

 

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie zarówno nauczycieli, uczniów jak i rodziców na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez wolontariat można odcisnąć dobro we wszystkich dziedzinach jego życia. 

Wolontariat  rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.


Postanowienia ogólne

Szkolny Klub  Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.

Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.

Wolontariusz -to osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. Wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna

Opiekę nad Klubem sprawuje nauczyciel – koordynator. Opiekun czuwa nad tym, aby działalność Klubu była zgodna z  Regulaminem Klubu. Opiekun Klubu zajmuje się sprawami organizacyjnymi Klubu, a także jest łącznikiem między uczniami a Dyrektorem Szkoły.

  

Cele działania

1. Przygotowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego
i lokalnego.

2. Zaangażowanie młodzieży do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.

3. Rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

4. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

5. Promocja idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym

6. Rozeznanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, np. praca w świetlicy szkolnej i pomoc nauczycielom w organizowaniu zajęć różnego typu.

7. Stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje.

 

Obszary działania

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne
i środowisko lokalne. Zakłada zaangażowanie młodzieży do działań:

• na terenie szkoły i na rzecz szkoły: 

Organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym  Współpraca ze świetlicą szkolną polegająca na pomocy w nauce dzieciom i młodzieży, 

 Współpraca z Samorządem Szkolnym. Włączanie się w organizację imprez szkolnych

•poza terenem szkoły:

 Akcje charytatywne wspierające instytucje, stowarzyszenia i osoby prywatne.

 

Wolontariusze

1.     wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu;

2.     wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna;

3.     warunkiem wstąpienia do Klubu Wolontariatu jest złożenie w formie pisemnej deklaracji, do której obowiązkowo jest załączana pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów);

4.     członkowie klubu mogą podejmować pracę wolontariacką w wymiarze, który nie utrudni im nauki
i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych;

5.     członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych;

6.     członek klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań;

7.     członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach     i warsztatach dla wolontariuszy;

8.     każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu oraz wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy;

9.     każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych;

10. każdy członek Klubu jest zobowiązany przestrzegać zasad zawartych w  Regulaminie Klubu;

11. wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza. O skreśleniu z listy decyduje opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza. 

Każdy członek Koła ma prawo do:

·         jasno określonego zakresu obowiązków,

·         prośby o pomoc,

·         wnoszenia nowych pomysłów,

·         ciągłego rozwijania swoich umiejętności,

 

 Każdy członek Koła ma obowiązek:

·         być osobą odpowiedzialną,

·         sumienne i rzetelne spełniać swoje zadania,

·         być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji dla której pracuje,

·         zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych,

·         brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, które mają na celu rozwijanie wolontariuszy.


Nagradzanie wolontariuszy

Formy nagradzania:

1) Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego  działalności;

1.     Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność
społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia

2.     Formy nagradzania

1.     pochwała dyrektora na szkolnym apelu,

2.     wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego,

3.     wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie ukończenia szkoły. 

Struktura Szkolnego Koła Wolontariatu i zadania koordynatorów

1.     Klubem Wolontariusza opiekuje się nauczyciel – koordynator, który zgłosił akces do opieki nad tym klubem i uzyskał akceptację dyrektora szkoły;

2.     Opiekun Klubu ma prawo angażować do koordynowania lub sprawowania opieki w czasie zaplanowanych akcji pozostałych chętnych pracowników pedagogicznych lub deklarujących pomoc – rodziców;

3.     Do każdej akcji charytatywnej wyznacza się spośród członków wolontariusza-koordynatora.

Zadania koordynatorów

·         Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów wolontariuszy.

·         Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy.

·         Reprezentowanie wolontariuszy

·         Przyjmowanie i odwoływanie członków Klubu.

·         Kontakt z Dyrekcją Szkoły.

·          Monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań.

Sposoby ewaluacji:

·         sprawozdanie z pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu;

·         zdjęcia z imprez;

·         podziękowania od osób i instytucji;

·         wywiad z podopiecznymi na temat świadczonej pomocy

Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Klubu Wolontariatu.

2. Rozwiązania Klubu może dokonać tylko Dyrektor Szkoły.

3. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

4. Samorząd Szkolny aktywnie wspiera działania Klubu.

 

ROK SZKOLNY 2023/2024

Działania Szkolnego Koła Wolontariatu w miesiącach wrzesień – styczeń:

- zbiórka zakrętek,

- roznoszenie owoców i warzyw uczniom młodszych klas,

- udział w akcji Święto Niepodległości z Polakami na Kresach. Zbiórka darów dla naszych rodaków  z Ukrainy (Współpraca z Fundacją Bratnia Dusza)

- udział w gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości

- udział w akcji „Zostań Dyplomowanym Mikołajem” (zbiórka słodyczy i zabawek dla podopiecznych Sursum Corda),

- udział akcji ,, Podziel się swoim prezentem Mikołajowym z Przyjacielem z Ukrainy ‘’

- obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza,

- wykonywanie kartek świątecznych dla Caritasu

- udział w wigilii z dziećmi z Ukrainy na zaproszenie Fundacji Bratnia Dusza

-„Dzień Kubusia Puchatka” akcja promocyjna – czytanie rozwija

           

 

ROK SZKOLNY 2022/2023

Działania Szkolnego Koła Wolontariatu w miesiącach wrzesień – grudzień:

- roznoszenie owoców i warzyw uczniom młodszych klas,

- zbiórka karmy i kocy dla zwierząt ze schroniska,

- Międzynarodowy Dzień Wolontariusza,

- wykonanie kartek świątecznych dla seniorów z dzielnicy Folwark,

- akcja "Zostań dyplomowanym Mikołajem" - zbiórka słodyczy i zabawek dla podopiecznych stowarzyszenia "Sursum Corda",

- akcja "Szlachetna paczka"- pomoc potrzebującej rodzinie z okolic Muszyny,

- zbiórka odzieży oraz artykułów spożywczych dla ludzi z Ukrainy,

- zbiórka plastikowych zakrętek.

   

Działania Szkolnego Koła Wolontariatu w miesiącach styczeń – czerwiec:

- zbiórka zakrętek,

- roznoszenie owoców i warzyw uczniom młodszych klas,

- udział w akcji „Wyślij pączka do Afryki” (1223 zł 37 gr)

- wykonywanie świątecznych kartek dla seniora

- udział w akcji „Cztery łapy” – akcja edukacyjna na temat dbania o zwierzęta,

- zbiórka karmy dla zwierząt w schronisku,

- udział w akcji „ Paczka dobra” (zbiórka żywności i środków czystości dla podopiecznych Sursum Corda)

- udział w akcji „Sprzątamy dla Polski”

- sprzątanie wokół szkoły, w ramach akcji „Dobrych Uczynków”


  

ROK SZKOLNY 2021/2022

Działania Szkolnego Koła Wolontariatu w miesiącach wrzesień – październik:

- sadzenie drzewek na placu zabaw,

- sprzątanie brzegów Popradu,

- roznoszenie owoców i warzyw uczniom młodszych klas.

  

Działania Szkolnego Koła Wolontariatu w miesiącach listopad– grudzień:

- Międzynarodowy Dzień Wolontariusza,

- akcja "Zostań dyplomowanym Mikołajem",

- włączenie się w akcję parafialnego Caritasu - przygotowanie stroików dla  seniorów z dzielnicy Folwark,

- akcja "Szlachetna paczka"

   

Działania Szkolnego Koła Wolontariatu w miesiącach luty– maj:

- Akcja „Wyślij pączka do Afryki”

- pomoc Ukrainie

Jak wiemy, u naszych wschodnich sąsiadów trwa wojna, w związku z tym nasza szkoła włączyła się w akcję pomocową. Uczniowie naszej szkoły wykazali się wielkim sercem, przynosząc różne dary dla uciekających przed wojną dzieci i matek. Wśród darów znalazły się środki higieniczne, bielizna, artykuły spożywcze, przybory szkolne i całe mnóstwo pluszaków i innych zabawek dla dzieci.

- zbiórka kartek świątecznych

Uczniowie klas 0-VIII włączyli się w akcję parafialnego Caritasu i własnoręcznie przygotowali kartki wielkanocne dla seniorów z dzielnicy Folwark.

- przedświąteczna pomoc potrzebującym

Prowadzona była zbiórka żywności oraz środków czystości dla najbardziej potrzebujących rodzin podopiecznych stowarzyszenia Sursum Corda.

- "Dzień Dobrych Uczynków" . Wolontariusze porządkowali teren przed szkołą, wyrywali chwasty i zamiatali.

  

 

 

14148