Przejdź do treści
1
2
3
4
5
6
Przejdź do stopki

Karta rowerowa

Treść

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

IM. JANA PAWŁA II W MUSZYNIE

 

Uzyskiwanie karty rowerowej zostało uregulowane w aktach prawnych:

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011, Nr 30,

    poz. 151)

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

    z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U.

    2013, poz. 512).

3. Ustawa o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997r. Nr. 98, poz. 602 z późniejszymi

    z mianami)

 

CELE NAUCZANIA:

Głównym celem jest przygotowanie uczniów do bezpiecznego i partnerskiego

uczestnictwa w ruchu drogowym jako rowerzysty i wyrobienie poczucia odpowiedzialności za życie i zdrowie własne i innych.

 

Po rocznym przygotowaniu w ramach zajęć techniki uczniowie powinni:

1. Poznać obowiązujące rowerzystów i pieszych zasady i przepisy ruchu

   drogowego.

2. Poznać zagrożenia występujące w ruchu drogowym i sposoby zapobiegania

    im.

3. Posiadać świadomość przestrzegania zasad i przepisów ruchu drogowego.

4. Umieć postępować na drodze zgodnie z zasadami ruchu drogowego.

5. Poznać sposoby udzielania pierwszej pomocy.

6. Umieć respektować prawa innych.

 

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ

1. Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy nie później niż w dniu egzaminu ukończyli 10 lat.

2. Uczeń powinien w wyznaczonym terminie złożyć wypełniony czytelnie Arkusz zaliczeń ucznia wraz z aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.

3. W przypadku braku podpisu rodzica lub wychowawcy, uczeń nie może ubiegać się o uzyskanie karty rowerowej.

4. Uczeń przystępuje do sprawdzenia umiejętności teoretycznych w wyznaczonym terminie.

5. Uczniowie składają egzamin w formie testowej (część teoretyczna) oraz praktycznej.

6. Test (część teoretyczna) przeprowadzony jest w formie testu jednokrotnego wyboru. Test zawiera pytania o następującej tematyce:

· znaki i sygnały drogowe,

· manewry na drodze,

· typowe sytuacje drogowe

· pierwsza pomoc ofiarom wypadków.

7. Test sprawdzający wiadomości teoretyczne składa się z 25 pytań, aby go zdać należy udzielić 20 poprawnych odpowiedzi. Czas trwania egzaminu 30 minut.

Uczeń rozwiązując test wybiera tylko jedną odpowiedź (jej literowy odpowiednik A, B lub C), która jest poprawna.

Gdy uczeń pomyli się i będzie chciał poprawić jeszcze raz, zaznacza wg niego właściwą odpowiedź innym kolorem (nie czerwonym).

8. W przypadku nie zaliczenia lub nie przystąpienia do sprawdzianu w pierwszym terminie, uczeń może przystąpić do jednego sprawdzianu poprawkowego w drugim terminie.

9. Jeżeli wynik egzaminu poprawkowego jest negatywny uczeń przystępuje do egzaminu w następnym roku szkolnym.

10. Po zaliczeniu testu teoretycznego uczeń przystępuje do sprawdzianu praktycznego z jazdy na rowerze.

11. Test praktyczny (część praktyczna) polega na ocenie kierującego rowerem pod względem:

· Pozycji kierującego na pojeździe.

· Upewnienia się o możliwości jazdy.

· Upewnienia się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy.

· Przejazdu "ósemki" bez najeżdżania na linię, nie podpierając się nogami.

· Hamowania i zatrzymania pojazdu w określonym miejscu.

12. Egzamin praktyczny musi się odbywać wyłącznie na rowerze posiadającym wyposażenie przewidziane przez prawo o ruchu drogowym.

13. Za pozytywnie zdany egzamin teoretyczny uważa się udzielenie przez ucznia 80 % poprawnych odpowiedzi w teście i zdany test praktyczny - 90% poprawnie wykonanych manewrów.

14. Udokumentowania spełnienia wyżej wymienionych wymagań uzyskania

karty rowerowej dokonuje się w arkuszu zaliczeń. W rubryce: UWAGI nauczyciel zapisuje słownie „zaliczono” lub „nie zaliczono”.

15. Wypełniony arkusz uczeń składa u nauczyciela zajęć technicznych. Nauczyciel przekazuje arkusze, zdjęcia oraz listę uczniów, którzy spełnili wymagania uzyskania karty rowerowej do dyrektora szkoły.

16. Arkusze zaliczeń i testy przechowuje nauczyciel zajęć technicznych. Czas przechowywania –1 rok.

17. Dyrektor szkoły, na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń, wydaje

nieodpłatnie uczniom karty rowerowe.

18. Szkoła prowadzi rejestr wydanych kart.

19. W przypadku zgubienia karty uczeń składa u dyrektora szkoły podanie z prośbą o wydanie duplikatu.

 

Załączniki:

- Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową

 

Przydatne materiały:

- Wzór arkusza zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową

- Przykładowe pytania z testu na kartę rowerową

14149