Przejdź do treści
1
2
3
4
5
6
Przejdź do stopki

Projekt pt. „Sentymentalna podróż po ziemi ojców”

Treść

 

Szkoła realizuje PROJEKT GMINNY

 

Termin realizacji : II 2018 – 31 XII 2018r.

Koszt projektu: 7155 zł

- Kwota dotacji UMIGU Muszyna: 2000 zł

- Wkład Stowarzyszenia, wolontariat : 5155 zł

 

Rodzaj zadania publicznego

Organizowanie dla dzieci i młodzieży obozów i wycieczek turystyczno-krajoznawczych z elementami edukacji historycznej i rozwoju świadomości narodowej oraz tożsamości lokalnej.

 

Tytuł zadania publicznego

„Sentymentalna podróż po ziemi ojców”

 

Żyjemy w czasach dynamicznego postępu cywilizacyjnego, globalizacji oraz rzeczywistości wirtualnej. Nastąpił postęp technologiczny, wynaleziono komputery, pojawił się Internet. W dzisiejszym świecie coraz bardziej zatraca się poczucie przynależności narodowej i regionalnej młodych pokoleń. Widoczny jest kryzys tożsamości i patriotyzmu, postępujący zanik tradycji. Aby wychować człowieka twórczego, otwartego i świadomego niezbędne jest ukształtowanie w uczniach poczucia własnej tożsamości regionalnej, jako podstawy zaangażowania się w funkcjonowanie własnego środowiska, regionu, ojczyzny. Program ten ma utrwalić poczucie tożsamości i przynależności środowiskowej. Ponadto w sposób aktywny poprzez wycieczki i zajęcia pozalekcyjne ukazać uczniom piękno przyrody, historię przodków, tradycje lokalne, utwory muzyczne i inne walory okolicy.

 

Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Muszynie. Ideą przedsięwzięcia jest przybliżenie dziedzictwa kulturalnego, historycznego najbliższej okolicy. Przybliżenie tego, co jest na wyciągnięcie ręki, a samemu tak trudno po to sięgnąć. Istotnym założeniem projektu jest zapoznanie uczniów z historią, tradycją, kulturą, obrzędowością najbliższej okolicy, poznanie piękna przyrody najbliższej okolicy podczas ciekawych zajęć i spotkań z pasjonatami tematu. Planujemy również zapoznanie uczniów z folklorem Muszyny, naukę pieśni i przyśpiewek naszych babć. Uczniowie będą uczestnikami projektu w dwóch grupach wiekowych:

I grupa dzieci młodsze – uczniowie kl. 0 – III. Zakres materiału, pomoce, zadanie zaliczeniowe / konkurs plastyczny i quiz wiedzy o Muszynie/ będą dostosowane poziomem do możliwości psychofizycznych uczniów. Uczniowie będą poznawali wiadomości o najbliższej okolicy podczas zajęć pozalekcyjnych w szkole, zajęć w muzeum, gdzie będą mogli niemalże dotknąć „historii” swoich dziadków oraz podczas wycieczek. Plastyczne zadanie konkursowe „Legendy muszyńskie” oraz quiz wiedzy o Muszynie będą realnym sprawdzeniem tego, co zapamiętali uczniowie. Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone, pozostali uczniowie dostaną wyróżnienia. W sprawdzianie wiedzy o Muszynie również najlepsi uczniowie zostaną uhonorowani nagrodami

II grupa uczniowie starsi – uczniowie kl. IV – VII. W tej grupie tematyka zajęć pozalekcyjnych będzie podobna jak w grupie I, ale jej zakres dużo szerszy. Pracą podsumowującą projekt, a zarazem konkursową będzie prezentacja „Krzyże i kapliczki przydrożne Ziemi Muszyńskiej”. Trzy najlepsze prezentacje zostaną nagrodzone nagrodami głównymi. Pozostali uczniowie dostaną nagrody pocieszenia.

Po zajęciach wprowadzających w temat uczniowie będą mogli zapoznać się z architekturą, obrzędowością, florą i fauną najbliższej okolicy podczas wycieczek. Zwiedzą cerkwie, zobaczą piękno Sądecczyzny z platformy widokowej w Woli Kroguleckiej, poznają florę i faunę okolic Muszyny podczas zajęć w Ośrodku Edukacji Leśnej w Roztoce Rycerskiej. Będą mogli spotkać się z ciekawymi ludźmi, pasjonatami ochrony przyrody. Na zakończenie wycieczki planujemy wspólne integracyjne ognisko z pracownikami Ośrodka Edukacji Leśnej w Rytrze.

 

Charakterystyka odbiorców projektu:

Odbiorcami bezpośrednimi projektu będą uczniowie kl. 0 – VII biorący udział w wycieczkach oraz zajęciach pozalekcyjnych. Odbiorcami pośrednimi będą rodzice i rodziny uczniów biorących udział w projekcie oraz nauczyciele realizujący projekt.

Planowa liczba bezpośrednich odbiorców projektu: 56 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Muszynie. Projekt zakłada, iż jego uczestnikami będą wszyscy uczniowie szkoły wraz z oddziałem zerowym.

 

Cele realizacji projektu:

- Wszechstronny rozwój osobowości, wiedzy i umiejętności ucznia jak i pomoc w poznaniu i rozumieniu świata, jego kultury,

- Kształtowanie uczuć patriotycznych i poczucia przynależności do społeczności lokalnej.

 - Zaznajomienie uczniów z historią Muszyny, starymi zwyczajami i obrzędami, religiami, pieśniami i przyśpiewkami, legendami, zabytkową architekturą jako bazą do poznania otaczającego świata,

- Przywracanie dziedzictwa kulturowego w regionie oraz inspirowanie działań twórczych, konieczne przy odszukiwaniu i zachowaniu swojej tożsamości,

- Rozwijanie szacunku do historii i przyrody gminy Muszyna oraz umiejętności harmonijnego z nią współżycia, kształtowanie postawy lokalnego patrioty odpowiedzialnego za swoją Małą Ojczyznę,

- Wdrażanie do przestrzegania zasad ochrony przyrody oraz kształtowanie umiejętności życia z przyrodą,

- Podniesienie atrakcyjności zajęć szkolnych,

- Ukazanie sposobu wykorzystania wolnego czasu w sposób poznawczy,

- Stworzenie naturalnej okazji do aktywności fizycznej i wypoczynku.

 

Rezultaty realizacji projektu:

Rezultatem projektu będzie ukształtowany uczeń, który:

-         zna najbliższe środowisko,

-         interesuje się historią i kulturą Muszyny i całego regionu,

-       wzmacnia więzi z kulturą, historią, przyrodą swojego rodzinnego miasta,

-         aktywnie uczestniczy w życiu rodziny, szkoły, miasta i regionu,

-  wyzwala aktywność twórczą do kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych,

-         wie, że należy z szacunkiem i odpowiedzialnością odnosić się do ginących już tradycji i dziedzictwa kulturowego ziemi muszyńskiej, sądeckiej i małopolskiej,

-  zna zwyczaje, obrzędy, gwarę, pieśni, przyśpiewki, tańce ludowe Muszyny i okolic,

-   utrwala w pracach plastycznych, prezentacjach komputerowych, na fotografiach ciekawe miejsca, stroje, ludzi, opowieści, pieśni, florę i faunę Muszyny i okolic,

-         posiada  umiejętność właściwego nastawienia i postępowania

w kontaktach z ludźmi i wobec przyrody,

-         dostrzega piękno języka literackiego, jak i gwarowego,

-         jest wrażliwy na piękno i niepowtarzalność miejsc w najbliższej okolicy.

 

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału

w projekcie!

 

14546